Tag: ข่าวทั่วไป

World News

PENSION POT อายุบำนาญของรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 66 ในสัปดาห์หน้า

RETIREES จะต้องรอจนกว่าอายุ 66 ปีจะได้รับเงินบำนาญจากรัฐหลังจากที่อายุขั้นต่ำถูกไต่ขึ้นในสัปดาห์หน้า สตีฟเวบบ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินบำนาญระหว่าง 650,000 ถึง 700,000 คนจะต้องเปลี่ยนอายุงานทุกปีซึ่งหมายความว่าชาวอังกฤษหลายแสนคนจะต้องทำงานและเพิ่มอีกหนึ่งปีก่อนที่พวกเขาจะได้รับ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับทุกคนที่เกิดหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2497 ซึ่งจะต้องรอจนกว่าพวกเขาจะมีอายุอย่างน้อย 66 ปีจึงจะสามารถเข้าถึงกองทุนเกษียณอายุที่จ่ายโดยรัฐได้ การเพิ่มขึ้นได้รับการประกาศในปี 2010 โดยนายกรัฐมนตรี George Osborne และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2020 นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ชายและผู้หญิงและจะเพิ่มขึ้นจากอายุบำนาญของรัฐในปัจจุบันที่ 65 ปี สำหรับผู้หญิงบางคนนี่จะเป็นเวลาหกปีหลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งในตอนแรกว่าจะสามารถขอรับเงินเกษียณได้ อายุเงินบำนาญของรัฐคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งถึง 67 ใน 2028 และถึง 68 จาก 2044 แม้ว่าจะมีแผนการที่จะนำมานี้ไปข้างหน้าเพื่อ 2037 บำนาญประเภทต่างๆมีอะไรบ้าง?...